Κατάρτιση εκπαιδευτικών και συμμετοχή της οικογένειας σε πλουραλιστικές προσεγγίσεις στη γλωσσική εκπαίδευση

Είναι σημαντικό να γίνει αυτή η πιλοτική δοκιμή γιατί…

Τα έντονα μεταναστευτικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια έκαναν την Ιταλία, καθώς και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μια πολύπλοκη πολύγλωσση κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, τα σχολικά ιδρύματα είχαν πάντα διττή στάση απέναντι στην πολυγλωσσία: το σχολείο παραδοσιακά θεωρούνταν ως φορέας διδασκαλίας της εθνικής γλώσσας σε νέες γενιές πολιτών, εις βάρος πιθανώς των πολυγλωσσικών ρεπερτορίων. Ταυτόχρονα, πολλές θεσμικές δράσεις και έγγραφα έχουν ενθαρρύνει μια πιο ανοιχτή στάση απέναντι στο πολυγλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών. Ως εκ τούτου, τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται μια ανανέωση στις πρακτικές κατάρτισης των εκπαιδευτικών και θα πρέπει να αναπτυχθεί μια πιο συνεκτική συνεργατική στρατηγική μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (δάσκαλοι, μαθητές, οικογένειες και κοινότητες). Η φύση των δράσεων από κάτω προς τα πάνω σε αυτή την πιλοτική δράση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων του και σε μια από κοινού σχεδιασμένη στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τόσο τα συγκεκριμένα προβλήματα διδασκαλίας όσο και τη συμμετοχή των οικογενειών των παιδιών μεταναστών.

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε σχολεία πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης με πολιτιστικά διαφοροποιημένο πληθυσμό που κυμαίνεται από 6 έως 14 ετών.

Η πρώτη πιλοτική δοκιμή θα γίνει στην


Ιταλία

Η δεύτερη πιλοτική δοκιμή θα γίνει στην


Ισπανία

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι…

να δημιουργήσει συνθήκες και δραστηριότητες έτσι ώστε οι πολυγλωσσικές δεξιότητες να εκτιμώνται ως πηγή και ευκαιρία στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι ομάδες του Πανεπιστημίου του Τορίνο και του Πανεπιστημίου της Μπολόνια θα συνεργαστούν με σχολεία και οικογένειες για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια σειρά από δραστηριότητες με στόχο την:

  • ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών σχετικά με τα οφέλη και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα μιας πολυγλωσσικής παιδαγωγικής.
  • ενδυνάμωση των οικογενειών στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών, ενισχύοντας τις συνέργειες από κάτω προς τα πάνω και δημιουργώντας ένα εγκάρσιο πολυγλωσσικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τη χρήση και την ενίσχυση ενός πολύγλωσσου ρεπερτορίου.
  • υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη αποτελεσματικών πρακτικών για τη χρήση και την αξιοποίηση πολυγλωσσικών ρεπερτορίων.
P3 teachers-family involvement-2-small

Αυτή η πιλοτική δράση θα συμβάλει στην επίτευξη ορισμένων ή όλων των παρακάτω στόχων:

  • να αυξηθεί η ενσωμάτωση των πόρων και των δεξιοτήτων των πολύγλωσσων μαθητών στις τακτικές διδακτικές πρακτικές του σχολείου.
  • να αναπτύξει γνωστικές, μεταγλωσσικές και επικοινωνιακές στρατηγικές στην τάξη.
  • να ενισχύσει τα γλωσσικά ρεπερτόρια των παιδιών στην τάξη.
  • να αυξηθεί η ενεργός συμμετοχή των γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη διδασκαλία και τις κοινοτικές δραστηριότητες.

Φωτογραφίες από τις αφίσες που δημιουργήθηκαν για να παρουσιάσουν τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία