Opettajankoulutus ja perheiden osallistuminen moniarvoisiin kielenopetuksen lähestymistapoihin

Tämän pilotin toteuttaminen on tärkeää, koska…

muuttoliikkeen lisääntymisen myötä Italiasta, kuten monista muistakin Euroopan maista, on tullut moniulotteinen ja monikielinen yhteiskunta. Koululaitokset ovat periaatteessa aina suhtautuneet monikielisyyteen kaksijakoisella tavalla: koulun tehtävä on perinteisesti ollut opettaa kansalliskieliä uusille kansalaissukupolville mahdollisten monikielisten resurssien kustannuksella. Samaan aikaan monet institutionaaliset toimet ja asiakirjat ovat kannustaneet avoimempaan suhtautumiseen oppilaiden monikielisyyttä kohtaan. Siksi nyt enemmän kuin koskaan tarvitaan opettajankoulutuksen käytäntöjen uudistamista, joka huomioi eri sidosryhmien (opettajat, oppilaat, perheet ja yhteisöt) vahvuudet. Näitä vahvuuksia voidaan hyödyntää yhteisessä suunnittelussa. Tämän pilotin toimet ovat luonteeltaan alhaalta ylöspäin suuntautuvia, mikä johtaa siihen, että kaikki sidosryhmät osallistuvat niihin entistä enemmän. Lisäksi yhdessä luodaan strategia, jossa käsitellään sekä konkreettisia opetusongelmia että maahanmuuttajataustaisten perheiden osallistamista.

Tämä pilotti toteutetaan kulttuurisesti monimuotoisissa peruskouluissa, joissa on 6–14-vuotiaita oppilaita.

Tämän pilottihankkeen tavoitteena on…

Pilotin ensimmäinen testaus


Italiassa

Pilotin toinen testaus


Espanjassa

luoda olosuhteet ja aktiviteetteja, jotka mahdollistavat monikieliset taitojen arvostamisen voimavarana ja mahdollisuutena koulun opetussuunnitelmassa.

Torinon ja Bolognan yliopistojen työryhmät tekevät yhteistyötä koulujen ja perheiden kanssa kehittääkseen ja toteuttaakseen toimintaa, jonka tavoitteena on:

  • lisätä opettajien, opiskelijoiden ja perheiden tietoisuutta monikielisen pedagogiikan eduista ja koulutustuloksista
  • antaa perheille mahdollisuus osallistua lasten kouluopetukseen, edistää alhaalta ylöspäin suuntautuvaa synergiaa ja rakentaa monialainen monikielinen oppimisympäristö, joka voi tukea monikielisten resurssien käyttöä ja kehittämistä
  • tukea opettajia kehittämään tehokkaita käytäntöjä monikielisten resurssien käyttöön ja arvostamiseen.
P3 teachers-family involvement-2-small

Tämä pilotti edistää joitakin tai kaikkia seuraavista tavoitteista:

  • lisätä monikielisten oppilaiden resurssien ja taitojen integrointia koulun tavanomaisiin opetuskäytäntöihin;
  • kehittää kognitiivisia, metalingvistisiä ja kommunikatiivisia strategioita luokkahuoneessa;
  • kehittää luokkahuoneessa lasten kielellisiä resursseja;
  • lisätä maahanmuuttajataustaisten vanhempien aktiivista osallistumista opetukseen ja yhteisön toimintaan.

Galleria julisteista, jotka on tehty esittelemään erilaisia kouluissa toteutettavia aktiviteetteja