O projekcie

Dzięki działaniom edukacyjnym realizowanym w ramach projektu “NEW ABC” przeprowadzimy dziewięć innowacyjnych pilotaży w dziewięciu krajach Unii Europejskiej, które będą miały na celu polepszenie integracji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji bądź uchodźctwa. Brak możliwości uczenia się, eksperymentowania, rozwoju i swobodnego poszerzania swoich zdolności, talentów i aspiracji wśród dzieci (Save the Children 2017) to podstawowe czynniki wpływające na brak integracji i powstawanie nierówności, których doświadczają dzieci migranckie. Wszystkie te elementy mają negatywny wpływ na przyszłość dzieci z doświadczeniem migracji, niejednokrotnie żyjących w trudnych warunkach i posiadających ograniczone prawa.

Narzucona polityka i nieuwzględnianie głosów dzieci i młodzieży w wystarczającym stopniu w debacie nad problemami ich dotyczącymi oraz idące za tym odbieranie im sprawczości, spowodowały, że dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji były w dużej mierze nieobecne lub, w najlepszym razie, włączane jedynie w symboliczny sposób do tej dyskusji. “NEW ABC” stawia na zrównoważoną i innowacyjną zmianę w głównym nurcie życia społecznego jakim jest edukacja. Umożliwiałaby ona wszystkim interesariuszom czynny udział we wprowadzaniu zmian. Dlatego działania pilotażowe współtworzone w projekcie są wielowymiarowe i angażują różne grupy interesariuszy. Dzieci i młodzież (uczniowie migrujący i niemigrujący, małoletni bez opieki, młodzież ubiegająca się o azyl i uchodźcy) będą zaangażowani we wszystkie działania jako ich aktywni uczestnicy. W działaniach projektowych wezmą również udział szkoły, nauczyciele, lokalne organizacje, organizacje pozarządowe, ośrodki nauczania, ośrodki międzykulturowe, społeczności lokalne oraz rodziny z doświadczeniem migracji. Pozwoli to na rozbudowanie zasobów współczesnego nauczania zarówno w jego formalnym, jak i nieformalnym aspekcie.

Poza współtworzeniem i wdrażaniem nowych rozwiązań, projekt będzie uwzględniał również już istniejące dobre praktyki, które okazały się skuteczne w poszczególnych państwach. Każdy program pilotażowy stanowi odpowiedź na lokalnie zidentyfikowane potrzeby, określone przez specyficzne wyzwania językowe, kulturowe, społeczne i emocjonalne oraz na wyzwania, z którymi borykają się dzieci i młodzież funkcjonujące w oficjalnym systemie edukacji bądź znajdujące się poza nim. Wdrożenie tych praktyk ma na celu poprawienie skuteczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej polityki w zakresie edukacji i integracji.