Projekti

NEW ABC on yhdeksässä EU-maassa toteutettava hanke. Se sisältää yhdeksän innovatiivista kokeilua, joiden tavoitteena on koulutuksen kautta edistää pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallistamista vastaanottavaan yhteiskuntaan. Lapsilla ja nuorilla ei ole useinkaan riittävästi mahdollisuuksia kokeilla, kehittää ja vapaasti edistää omia kykyjään ja pyrkimyksiään (Save the Children 2017). Tämä voi lisätä eriarvoisuutta ja kotoutumisen haasteita, mikä puolestaan vaikeuttaa maahanmuuttajataustaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tulevaisuutta.

Lasten ja nuorten heikko huomiointi politiikassa on käytännössä tarkoittanut sitä, että maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten ääntä ei ole kuunneltu. Maahanmuuttajalapset ja -nuoret ovat olleet suurelta osin poissa keskusteluista tai parhaimmillaankin heidän äänensä on otettu mukaan vain symbolisesti.

NEW ABC on sitoutunut muuttamaan koulutusta kestävällä ja innovatiivisella tavalla. Tämä antaa kaikille sidosryhmille (myös maahanmuuttajataustaisille nuorille ja lapsille) mahdollisuuden olla aktiivisesti mukana muutoksessa sen sijaan, että ne ainoastaan antaisivat menettelytapoihin liittyviä suosituksia. NEW ABC:ssä yhteistyössä luodut pilottikokeilut ovat moniulotteisia ja niissä on mukana erilaisia sidosryhmiä. Lapset ja nuoret (maahanmuuttaja- ja kantaväestötaustaiset opiskelijat, ilman huoltajaa maahan tulevat alaikäiset sekä nuoret turvapaikanhakijat ja pakolaiset) otetaan aktiivisesti mukaan kaikkiin toimiin. Näihin toimiin osallistuu kouluja, opettajia, paikallisia ja maanlaajuisia kansalaisjärjestöjä, opetus- ja monikulttuurikeskuksia sekä yhteisöjä ja perheitä, jotka ovat mukana kehittämässä muodollisia ja epämuodollisia oppimisresursseja kouluille ja koulun ulkopuoliseen arkioppimiseen.

Projektissa luodaan yhdessä ja toteutetaan uusia hyviä käytäntöjä ja otetaan käyttöön myös olemassa olevia hyviä käytäntöjä, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi toisissa maissa. Jokainen pilottihanke vastaa paikallisesti tunnistettuihin tarpeisiin, joita lapsilla ja nuorilla on, kun he pääsevät sisään koulutusjärjestelmään tai jäävät sen ulkopuolelle. Nämä tarpeet liittyvät esimerkiksi kielellisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin ja emotionaalisiin haasteisiin. Projektin toimien avulla pyritään tehostamaan paikallista, kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa koulutuksen ja osallistamisen alueilla.