Pilot: Formació del professorat i participació de les famílies en aproximacions pluralistes de l’ensenyament de llengües

És important implementar aquest pilot perquè…

El creixement del fenomen migratori durant els darrers anys ha convertit Itàlia i molts altres països europeus en societats multilingües de característiques complexes. La resposta dels centres docents a aquesta situació sempre ha estat marcada per una actitud dual cap al multilingüisme. D’una banda, tradicionalment, les escoles s’han concebut com un espai en què s’ensenya la llengua del país a les noves generacions de ciutadans i ciutadanes, possiblement en detriment del repertori lingüístic ja existent a la societat; de l’altra, alhora, moltes accions i polítiques a nivell institucional han promogut una actitud més oberta pel que fa a l’origen plurilingüe de l’alumnat. És per aquest motiu que, ara més que mai, és necessari renovar la pràctica docent del professorat i implementar una estratègia sinèrgica més coherent entre totes les parts interessades (professorat, alumnat, famílies i comunitats). En aquest pilot es duran a terme activitats amb una aproximació ascendent que tenen l’objectiu d’aconseguir que totes les parts interessades tinguin un major nivell de participació i que s’instauri una estratègia desenvolupada cooperativament dirigida tant als problemes concrets de l’activitat docent com a la implicació de les famílies dels infants migrants.

Aquest pilot es durà a terme en escoles d’educació primària i secundària amb una població d’entre 6 i 14 anys culturalment diversa.

Primera prova pilot a


Itàlia

Segona prova pilot a


Espanya

L’objectiu d’aquesta acció pilot és…

Crear les condicions i les activitats necessàries perquè les competències lingüístiques es valorin com un recurs i una oportunitat en el projecte educatiu.

Els equips de la Universitat de Torí i la Universitat de Bolonya col·laboraran tant amb les escoles com amb les famílies per implementar tot un seguit d’activitats amb els objectius següents:

  • Sensibilitzar el professorat, l’alumnat i les famílies sobre els beneficis i les oportunitats educatives de treballar amb una aproximació pedagògica d’orientació multilingüe.
  • Involucrar les famílies en l’educació escolar dels seus fills i filles potenciant sinèrgies amb una aproximació ascendent i generar un entorn d’aprenentatge transversal i multilingüe que pugui acollir l’ús de diverses llegües i en el qual es pugui ampliar el repertori lingüístic.
  • Ajudar el professorat a desenvolupar pràctiques efectives per fer servir els repertoris lingüístics i posar-los en valor.
P3 teachers-family involvement-2-small

Aquest pilot contribuirà a assolir algun o tots els objectius següents:

  • Millorar la integració dels recursos i habilitats de l’alumnat plurilingüe en les pràctiques docents habituals dels centres educatius.
  • Desenvolupar estratègies cognitives, metalingüístiques i comunicatives a l’aula.
  • Ampliar els repertoris lingüístics de l’alumnat a l’aula.
  • Augmentar la implicació activa de les famílies d’origen migrant en les activitats dels centres educatius i de la comunitat.

Galeria de fotos dels cartells elaborats per a mostrar les diferents activitats realitzades a les escoles