Szkolenie nauczycieli i zaangażowanie rodzin w pluralistyczne podejście do edukacji językowej

Wdrożenie tej pilotażowej praktyki jest istotne, ponieważ…

intensywne zjawiska migracyjne w ostatnim czasie sprawiły, że Włochy, podobnie jak wiele krajów europejskich, stały się złożonym wielojęzycznym społeczeństwem. Włoskie instytucje szkolne zawsze miały dwojakie podejście do wielojęzyczności: szkoła była tradycyjnie postrzegana jako miejsce nauczania języka narodowego dla nowych pokoleń obywateli, co czasem prowadziło do zaniedbania edukacji wielojęzycznej. Jednocześnie wiele działań instytucjonalnych i dokumentów zachęcało do bardziej otwartego podejścia do wielojęzycznego zaplecza uczniów. Dlatego teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne jest odnowienie praktyk w zakresie szkolenia nauczycieli w kontekście edukacji wielojęzycznej. Należy wdrożyć bardziej spójną strategię wspólpracy między stronami zainteresowanymi tym tematem (nauczycielami, uczniami, rodzinami i społecznościami w których funkcjonują). Oddolny charakter działań w tym programie ma doprowadzić do większego zaangażowania wszystkich jego interesariuszy oraz do wspólnego stworzenia strategii, która będzie się odnosić zarówno do konkretnych problemów związanych z nauczaniem, jak i do zaangażowania w ich rozwiązywanie rodzin dzieci z doświadczeniem migracji.

Program zostanie zrealizowany w szkołach podstawowych i gimnazjach o zróżnicowanej kulturowo populacji dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Pierwsze testowanie we


Włoszech

Drugie testowanie w


Hiszpanii

Celem tego pilotażowego projektu jest…

podjęcie działań i stworzenie w szkołach warunków, w których umiejętności wielojęzyczne byłyby cenione jako istotny zasób w szkolnym programie nauczania.

Zespoły Uniwersytetu Turyńskiego i Uniwersytetu Bolońskiego będą współpracować ze szkołami i rodzinami opracowując i wdrażając szereg działań mających na celu:

  • podnoszenie świadomości nauczycieli, uczniów i rodzin na temat korzyści i efektów edukacyjnych wynikających z programu nauczania zorientowanego na wielojęzyczność;
  • pomoc rodzinom dzieci z doświadczeniem migracji w ich edukacji szkolnej, wspieranie oddolnej współpracy i budowanie wielojęzycznego środowiska uczenia się, które może sprzyjać wykorzystaniu wielojęzyczności;
  • wspieranie nauczycieli w opracowywaniu skutecznych praktyk korzystania z zasobów wielojęzycznści.
P3 teachers-family involvement-2-small

Ten program pilotażowy przyczyni się do realizacji niektórych lub wszystkich z następujących celów:

  • zwiększenie integracji i podniesienie umiejętności uczniów wielojęzycznych;
  • rozwijanie strategii poznawczych, metajęzykowych i komunikacyjnych w klasie;
  • wzbogacenie repertuaru językowego dzieci w klasie;
  • zwiększenie aktywnego zaangażowania rodziców ze środowisk migracyjnych w nauczanie i działalność społeczną.

Galeria zdjęć plakatów przedstawiających różne działania prowadzone w szkołach