Pilot: Junts compartim els nostres mons

És important implementar aquest pilot perquè…

Estructurarà el marc intersectorial per al diàleg intercultural basat en la transformació del patrimoni regional i la base sociocultural.
El pilot també és important perquè el marc que proposa suposa la construcció de la identitat dels infants tant d’origen local com migrant al voltant de la història i el patrimoni de la regió on viuen. Es tracta d’un intent de trobar els punts d’arrelament per a aquesta identitat en la base sociocultural regional.

Primera prova pilot a


Polònia

Segona prova pilot a


Espanya

L’objectiu d’aquesta acció pilot és…

Establir els estàndards professionals per als assistents multiculturals que treballen amb infants en qualitat de mediadors interculturals multidisciplinaris en el seu entorn. Creiem que aquestes persones, quan els infants ja hi confiïn, podran ser una de les principals formes institucionals de suport a la integració infantil. La seva funció és fer de mediadors i mediadores entre l’escola, el professorat, l’alumnat, les famílies i els companys i companyes amb la finalitat de crear un diàleg i una comprensió mútua, així com competències i sensibilitat cultural.

S’animarà els infants empoderats per aquests assistents multiculturals a expressar les seves experiències de manera artística i a plasmar-les en un quadern de dibuix (meitat diari, meitat eina educativa). El model de col•laboració, descrit i analitzat a través dels registres de seguiment dels pilots, servirà de base per recomanar polítiques.

Aquest pilot contribuirà a assolir algun o tots els objectius següents:

 

  • Ampliar els coneixements sobre l’educació regional i les seves modalitats no formals.
  • Empoderar els assistents multiculturals com a treballadors socials autònoms i no tan sols com a ajudants del professorat.
  • Empoderar els infants d’origen migrant per tal que es puguin sentir arrelats al nou entorn i proporcionar als infants d’origen local les competències interpersonals addicionals que necessiten.