Pilotażowy: Razem uczymy się naszych światów

Wdrożenie tej pilotażowej praktyki jest istotne, ponieważ…

Ustrukturyzuje ona międzysektorowe ramy dialogu międzykulturowego w oparciu o transformację dziedzictwa regionalnego i bazy społeczno-kulturowej.

Pilotaż jest również ważny, ponieważ zaproponowane ramy zakładają budowanie tożsamości dzieci, zarówno lokalnych, jak i migrantów, wokół historii i dziedzictwa regionu, w którym żyją, próbując znaleźć zakotwiczenie ich tożsamości w regionalnym zapleczu społeczno-kulturowym.

Pierwsze testowanie w


Polsce

Drugie testowanie w


Hiszpanii

Celem tego pilotażowego projektu jest…

ustalenie standardów zawodowych dla asystentów wielokulturowych jako multidyscyplinarnych mediatorów międzykulturowych pracujących w całym środowisku dziecka. Wierzymy, że takie osoby, które zdobyły zaufanie dzieci, mogłyby być jedną z ważniejszych instytucjonalnych form wspierania integracji dzieci. Ich rolą jest pośredniczenie między szkołą, nauczycielami, dziećmi, ich rodzinami i rówieśnikami w celu budowania dialogu i wzajemnego zrozumienia oraz kompetencji i wrażliwości kulturowej.

Dzieci wspierane przez asystentów będą zachęcane do artystycznego wyrażania swoich doświadczeń i zapisywania tych doświadczeń w szkicowniku – pół pamiętniku, pół narzędziu edukacyjnym. Model pomocy, opisany i przeanalizowany wraz z zapisami LLL wprowadzonymi przez asystentów, będzie podstawą do stworzenia rekomendacji dla decydentów.

Ten program pilotażowy przyczyni się do realizacji niektórych lub wszystkich z następujących celów:

  • poszerzenie wiedzy o edukacji regionalnej i jej pozaformalnych formach;
  • wzmocnienie asystentów międzykulturowych jako autonomicznych pracowników socjalnych – nie tylko pomagających nauczycielom,
  • umożliwenie dzieciom z doświadczeniem migracji zakotwiczenia się w nowym środowisku, a dzieciom lokalnym zapewnienie dodatkowych miękkich kompetencji.