Pilotti: Yhdessä opimme maailmoistamme

Tämän pilotin toteuttaminen on tärkeää, koska…

se rakentaa eri alojen väliset puitteet kulttuurienväliselle vuoropuhelulle alueellisen perinnön ja sosiokulttuurisen perustan muutoksen pohjalta. Oletuksena on, että sekä paikallisten että maahanmuuttajalasten identiteetti rakentuu asuinalueen historian ja perinteen mukaan, kun he yrittävät löytää kiinnekohtia identiteetilleen paikallisesta sosiokulttuurisesta perustasta.

Pilotin ensimmäinen testaus


Puolassa

Pilotin toinen testaus


Espanjassa

Tämän pilottihankkeen tavoitteena on…
asettaa ammatilliset standardit lasten monikulttuurisille avustajille, jotka toimivat monialaisina kulttuurienvälisinä sovittelijoina ja jotka pystyvät työskentelemään lapset kokonaisvaltaisesti huomioon ottavan lähestymistavan mukaan. Uskomme, että tällaiset henkilöt voisivat lasten luottamuksen saavutettuaan olla yksi tärkeimmistä institutionaalisista tukimuodoista lasten kotoutumisessa. Heidän tehtävänään on toimia sovittelijoina koulun, sen opettajien, lasten, heidän perheidensä ja ikätovereidensa välillä. Sovittelijat tukevat vuoropuhelun ja keskinäisen ymmärryksen sekä osaamisen ja kulttuurisen herkkyyden rakentamista.

Avustajien tuella voimaantuneita lapsia rohkaistaan ilmaisemaan kokemuksiaan taiteen kautta ja tallentamaan kokemuksensa tehtäväkirjaan, joka toimii sekä päiväkirjana että opetusvälineenä. Avustusmalli, joka kuvataan ja analysoidaan yhdessä avustajien tekemien Lessons Learned Log -merkintöjen kanssa, toimii pohjana poliittisista linjauksista annettaville suosituksille.

Tämä pilotti auttaa saavuttamaan seuraavia tavoitteita:

  • Laajentaa tietoa alueellisesta koulutuksesta ja sen epämuodollisista tyypeistä.
  • Kulttuurienvälisten avustajien voimaantuminen itsenäisiksi sosiaalista hyvinvointia tukeviksi työntekijöiksi, jotka eivät ole ainoastaan opettajien avustajia.
  • Lasten voimaantuminen ankkuroitumaan uuteen ympäristöön ja paikallisten lasten sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen lisääminen