Pilotażowy: Moja idealna szkoła; szkoła, jaką chciałbym mieć

Wdrożenie tej pilotażowej praktyki jest istotne, ponieważ…

Środowisko szkolne jest jednym z kluczowych miejsc socjalizacji i stanowi zarówno trudną, jak i idealną przestrzeń integracji dzieci, a także ich rodzin i społeczności, z głównym nurtem społeczeństwa. Jednak dzieci ze środowisk imigranckich lub ubogich często muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom spowodowanym nierównościami edukacyjnymi, brakiem dobrostanu społecznego i emocjonalnego, nieumiejętnością posługiwania się językiem ojczystym/rodzinnym, brakiem wzajemnej wiedzy i zrozumienia. Głosy i opinie dzieci rzadko są słyszane i uwzględniane, a to dzieci bezpośrednio doświadczają mocnych i słabych stron polityki edukacyjnej oraz wpływu, jaki wywiera ona na ich przyszłość i życie. Działania w ramach tego pilotażowego projektu pomogą im i ich rodzinom wyrazić swoje potrzeby i zapewnią, że zostaną wysłuchane przez: nauczycieli, lokalnych, regionalnych i krajowych decydentów.

Ta akcja pilotażowa odbędzie się w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach o zróżnicowanej kulturowo populacji uczniów w wieku od 3 do 14 lat.

Pierwsze testowanie w


Włoszech

Drugie testowanie na


Cyprze

Celem tego pilotażowego projektu jest…

pomoc dzieciom/rodzinom/społecznościom migranckim odnaleźć swój głos i przedstawić ich rzeczywiste potrzeby edukacyjne innym zainteresowanym stronom, a także decydentom na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Wszystkie działania w obrębie tego pilota będą oparte na całościowym podejściu do dziecka (whole child approach) oraz na oddolnych i partycypacyjnych badaniach w działaniu (participatory action research). Takie podejście pomoże połączyć wymiar uczenia się ze sferą kulturową, społeczną i emocjonalną, przyczyniając się w ten sposób do promowania i wzmacniania integracji.

Oddanie głosu dzieciom, rodzinom, nauczycielom i społecznościom, w dyskusji nad przezwyciężaniem barier w edukacji, zwiększy ich sprawczość i umożliwi uwidocznienie decydentom ich prawdziwych potrzeb edukacyjnych.

Wszystkie współtworzone działania projektowe skupią się na rzeczywistych potrzebach edukacyjnych dzieci ze środowisk migranckich i dzieci lokalnych. Przyczynią się również do rozpowszechniania celów projektu i wyników działania pilotażowego wśród szerszej publiczności poprzez:

  • tworzenie filmów i animacji przy użyciu różnych narzędzi i oprogramowania, takich jak i-Theatre, klocki Lego, teatr cieni, PowerPoint, Genially itp.
  • stosowanie dobrych i ugruntowanych praktyk, które szkoły już z powodzeniem wypracowały;
  • zbieranie pisemnych i graficznych narracji.

Galeria zdjęć plakatów przedstawiających różne działania prowadzone w szkołach