Pilotti: Ihannekouluni: koulu, jonka haluaisin

Tämän pilotin toteuttaminen on tärkeää, koska…

koulumaailma on yksi sosiaalistumisen keskeisistä tekijöistä ja edustaa sekä haastavaa että ihanteellista ympäristöä lasten, heidän perheidensä ja yhteisöjen kotoutumiselle vastaanottavaan yhteiskuntaan. Silti maahanmuuttajataustaiset tai vähävaraiset lapset joutuvat usein kohtaamaan monia haasteita, jotka johtuvat koulutuksen eriarvoisuudesta, sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin puutteesta, kyvyttömyydestä käyttää äidinkieltä / perheen kieltä sekä keskinäisen tuntemuksen ja ymmärryksen puutteesta. Lasten mielipiteet otetaan harvoin huomioon. Lapset kuitenkin kokevat omakohtaisesti koulutuspolitiikan vahvuudet ja heikkoudet sekä sen vaikutuksen heidän tulevaisuuteensa ja elämäänsä. Tämän pilottihankkeen toimet auttavat heitä ja heidän perheitään tuomaan esiin tarpeitaan ja varmistamaan, että muut koulutuksen sidosryhmät, eli opettajat sekä paikalliset, alueelliset ja kansalliset päättäjät, kuulevat heitä.

Tämä pilottihanke toteutetaan päiväkodeissa ja peruskouluissa, joissa on kulttuurisesti monipuolinen oppilaskunta. Kohderyhmänä ovat 3–14-vuotiaat.

Pilotin ensimmäinen testaus


Italiassa

Pilotin toinen testaus


Kyproksella

Tämän pilottihankkeen tavoitteena on…
auttaa lapsia/perheitä/yhteisöjä löytämään äänensä ja tuomaan todelliset koulutustarpeensa muiden sidosryhmien sekä paikallisen ja kansallisen tason päättäjien tietoon. Tämän pilottikokeilu luodaan yhdessä käyttämällä monitahoista lähestymistapaa, joka perustuu lapset/koulun kokonaisvaltaisesti huomioon ottavaan ja alhaalta ylöspäin suuntautuvaan malliin sekä osallistavaan toimintatutkimukseen. Tämä lähestymistapa auttaa yhdistämään oppimisen kulttuuriseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen ulottuvuuteen, mikä tehostaa osallisuutta.

Antaa erityisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille, perheille, opettajille ja yhteisöille mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin koulutuksen esteiden voittamiseksi, kehittää heidän toimintakykyään ja tuoda heidän todelliset koulutustarpeensa päättäjien tietoon.

Yhteistyönä laadituissa aktiviteeteissa keskitytään lasten todellisiin tarpeisiin koulutuksessa. Niillä myös edistetään hankkeen tavoitteiden ja pilottitoiminnan tulosten levittämistä laajemmalle yleisölle

  • tekemällä videoita ja animaatioita erilaisilla työkaluilla ja ohjelmistoilla, kuten i-Theatrella, Lego-palikoilla, varjoteatterilla, PowerPointilla, Genially-alustalla jne.
  • hyödyntämällä hyviä ja vakiintuneita käytäntöjä, joita koulut ovat jo menestyksekkäästi kehittäneet
  • keräämällä kirjallisia ja graafisia kertomuksia

Videos

Presentation of the pilot

Video koulun kellarin muuttumisesta taiteelliseksi laboratorioksi

Galleria julisteista, jotka on tehty esittelemään erilaisia kouluissa toteutettavia aktiviteetteja