Προσέγγιση – Πιλοτικές εφαρμογές

Το NEW ABC θα παραδώσει εννέα πραγματικούς πιλότους (ελέγξτε τους παρακάτω) για τη συμπερίληψη παιδιών και νέων μεταναστών στην εκπαίδευση που θα σχεδιαστούν από κοινού από τους εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη ως παραδείγματα καλών πρακτικών που θα δοκιμαστούν στις εννέα εμπλεκόμενες χώρες στο έργο. Θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που θα παρέχει έναν εικονικό χώρο για κοινή χρήση, συζήτηση και σχολιασμό σχετικά με τον συν-σχεδιασμό, καθώς και την αξιολόγηση της διαδικασίας προ της εφαρμογής και μετά την υλοποίηση των πιλότων.

Θα ληφθεί υπόψη η συνολική προσέγγιση του παιδιού, εστιάζοντας όχι μόνο στις ακαδημαϊκές ανάγκες των μεταναστών μαθητών αλλά και στις κοινωνικές και συναισθηματικές τους ανάγκες. Αυτό συνεπάγεται μια ολιστική θεώρηση της εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής ανάπτυξης των παιδιών, αλλά και την αναγνώριση της ανάγκης δημιουργίας τυπικών, άτυπων και μη τυπικών περιβαλλόντων μάθησης που εστιάζουν σε άλλες ικανότητες και ανάγκες των παιδιών, των οικογενειών τους, της κοινότητας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το ΝΕW ABC θα διασφαλίσει την ανάπτυξη οριζόντιων και κάθετων συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερομένων και των ομάδων που κανονικά δεν αλληλεπιδρούν και θα επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα στα παιδιά, να ακουστεί η φωνή τους. Η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη της δράσης των ευάλωτων ομάδων στοχεύει στο να κάνει όλους τους ενδιαφερόμενους πραγματικούς παράγοντες της αλλαγής και δεν προτείνει απλώς πολιτικές από πάνω προς τα κάτω με την ελπίδα ότι τελικά θα γίνουν κοινή πρακτική.

Μέσω του μοντέλου της Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης, οι ενδιαφερόμενοι και η κοινότητα/κοινωνία γενικότερα θα ενδυναμωθούν και θα συνεχίσουν να ακούγονται οι φωνές τους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για μελλοντικές δράσεις και καθιστώντας ορατές τόσο τις ανάγκες τους όσο και τις λύσεις που δημιουργούνται από κοινού στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Επισκόπηση των πιλοτικών εφαρμογών του NEW ABC