Enfocament – Pilots

El projecte NEW ABC durà a terme nou pilots reals (podeu consultar-los a continuació) per treballar en la inclusió dels infants i els adolescents migrants en l’educació. Els socis del projecte i les parts interessades dissenyaran de manera conjunta aquests pilots com a exemples de bones pràctiques que és posaran a prova en els nou països que participen en el projecte.

Es crearà una plataforma per oferir un espai virtual per compartir, discutir i comentar el procés de disseny conjunt i també per examinar i avaluar els processos de preimplementació i postimplementació dels pilots.

Es posarà en pràctica un enfocament en què els infants seran al centre de tot. No es tindran en compte només les necessitats a nivell acadèmic de l’alumnat d’origen migrant, sinó també les seves necessitats socials i emocionals. Aquest enfocament implica adoptar una visió holística de l’educació i del desenvolupament acadèmic dels infants, però també reconèixer la necessitat de crear entorns d’aprenentatge formals, informals i no formals que se centrin en altres competències i necessitats dels infants, les seves famílies, les comunitats i totes les parts que formen part de l’entorn educatiu.

En el projecte NEW ABC es garantirà el desenvolupament de sinergies horitzontals i verticals entres les parts interessades i els grups que normalment no interactuen. D’aquesta manera es permetrà que s’escoltin totes les parts interessades, especialment, els nens i nenes. L’empoderament i el desenvolupament de la capacitat d’acció dels grups vulnerables pretén convertir totes les parts interessades en veritables actors del canvi i deixar enrere la recomanació de polítiques basades en un enfocament descendent amb l’esperança que s’acabin convertint en una pràctica comú.

Mitjançant el model d’investigació-acció participativa, s’empoderaran les parts interessades, la comunitat i la societat en general, de manera que continuaran fent sentir la seva veu i assumint la responsabilitat de les accions futures i fent visibles tant les seves necessitats com les solucions cocreades davant dels responsables polítics i les persones encarregades de la presa de decisions.

Descripció del pilots del projecte NEW ABC