Lähestymistapa – Pilottiohjelmat

NEW ABC toteuttaa yhdeksän pilottia (ks. jäljempänä), joilla vahvistetaan maahanmuuttajalasten ja -nuorten osallistamista koulutuksessa. Kumppanit ja sidosryhmät suunnittelevat yhdessä hyviä käytänteitä, joita sitten testataan yhdeksässä hankkeessa mukana olevassa maassa. Samalla luodaan virtuaalialusta, joka tarjoaa tilan yhteissuunnitteluun liittyvään jakamiseen, keskusteluun ja kommentointiin sekä pilottien toteutusta edeltävän ja sen jälkeisen prosessin arvioimiseen.

NEW ABC -projektin lähestymistavassa lapsi huomioidaan kokonaisuutena. Siinä siis keskitytään sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden oppimistarpeisiin tarpeisiin että heidän sosiaalisiin ja emotionaalisiin tarpeisiinsa. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä koulutuksesta ja lasten oppimisesta. Lisäksi tunnistetaan, että on luotava muodollisia, epämuodollisia ja arkioppimisen ympäristöjä, jotka keskittyvät lasten, heidän perheidensä, yhteisön ja kaikkien koulutukseen liittyvien sidosryhmien muihin kompetensseihin ja tarpeisiin.

NEW ABC tukee vuorovaikutusta sellaisten sidosryhmien ja muiden ryhmien välillä, jotka eivät normaalisti ole tekemisissä toistensa kanssa. NEW ABC mahdollistaa myös kaikkien sidosryhmien, erityisesti lasten, äänen tulemisen kuulluksi. Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien voimaannuttamisen ja toimijuuden kehittämisen tavoitteena on tehdä kaikista sidosryhmistä todellisia toimijoita muutoksessa. Emme siis vain suosittele ylhäältä päin ohjattua politiikkaa toivoen, että siitä tulee lopulta yleinen käytäntö.

Osallistavan toimintatutkimusmallin avulla sidosryhmät ja koko yhteisö/yhteiskunta voimaantuvat ja saavat äänensä pysyvästi kuuluviin, ottavat vastuun tulevista jatkotoimista ja pystyvät tuomaan tarpeensa ja yhdessä luomansa ratkaisut päättäjien tietoon.

NEW ABC -pilottiohjelmat

Nuorten kääntäjien voimaannuttaminen

Pikku prinssin seikkailut maailmassa

Opettajankoulutus ja perheiden osallistuminen moniarvoisiin kielenopetuksen lähestymistapoihin

Kotoutumisen tukeminen mentoroinnin avulla

Ilman huoltajaa maahan tulevien alaikäisten voimaannuttaminen osallistavien ja luovien menetelmien avulla pakkomaahanmuuton tilanteissa

Ihannekouluni: koulu, jonka haluaisin

Yhdessä opimme maailmoistamme

Itseilmaisu runouden avulla

Kansainvälinen muuttoliike ja (ei-)liikkuvuus: nuorten offline-/online-käytännöt, identiteetit, toimijuus ja ääni väliaikaisissa vastaanottokeskuksissa