πιλότος: Μαζί μαθαίνουμε τους κόσμους μας

Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί αυτό το πιλοτικό γιατί…

θα δομήσει το διατομεακό πλαίσιο για τον διαπολιτισμικό διάλογο που βασίζεται στον μετασχηματισμό της περιφερειακής κληρονομιάς και της κοινωνικοπολιτιστικής βάσης.

Το πιλοτικό είναι επίσης σημαντικό καθώς το προτεινόμενο πλαίσιο προϋποθέτει την οικοδόμηση της ταυτότητας των παιδιών, ντόπιων και μεταναστών γύρω από την ιστορία και την κληρονομιά της περιοχής που ζουν σε μια προσπάθεια να βρουν άγκυρες για μια τέτοια ταυτότητα στην περιφερειακή κοινωνικο-πολιτιστική βάση.

Η πρώτη πιλοτική δράση θα γίνει στην


Πολωνία

Η δεύτερη πιλοτική δράση θα γίνει στην


Ισπανία

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι…

να καθορίσει τα επαγγελματικά πρότυπα για τους πολυπολιτισμικούς βοηθούς για παιδιά ως πολυεπιστημονικούς διαπολιτισμικούς μεσολαβητές που εργάζονται σε ολόκληρο το παιδικό περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι τέτοια άτομα, εφόσον εμπιστευθούν τα παιδιά, θα μπορούσαν να είναι μία από τις σημαντικότερες θεσμικές μορφές υποστήριξης της ένταξης των παιδιών. Ο ρόλος τους είναι να μεσολαβούν μεταξύ του σχολείου, των δασκάλων του, των παιδιών, των οικογενειών και των συνομηλίκων τους προκειμένου να οικοδομήσουν διάλογο και αμοιβαία κατανόηση, καθώς και ικανότητες και πολιτιστική ευαισθησία.

Τα παιδιά που θα ενδυναμωθούν από τους βοηθούς θα ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις εμπειρίες τους καλλιτεχνικά και να καταγράψουν αυτές τις εμπειρίες στο βιβλίο σκίτσων – μισό ημερολόγιο, μισό εκπαιδευτικό εργαλείο. Το μοντέλο βοήθειας, που περιγράφεται και αναλύεται μαζί με τα αρχεία διαβίωσης που εισάγονται από τους βοηθούς, θα είναι η βάση για τις συστάσεις πολιτικής.

Αυτό το πιλοτικό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ορισμένων ή όλων των παρακάτω στόχων:

  • Διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με την περιφερειακή εκπαίδευση και τις μη τυπικές μορφές της,
  • Ενίσχυση των διαπολιτισμικών βοηθών ως αυτόνομων κοινωνικών λειτουργών – όχι μόνο βοήθεια στους εκπαιδευτικούς,
  • Ενδυνάμωση των παιδιών να αγκυροβολούν σε ένα νέο περιβάλλον και για τα ντόπια παιδιά να καλλιεργηθούν πρόσθετες ήπιες ικανότητες.