πιλότος: Το ιδανικό μου σχολείο- το σχολείο που θα ήθελα

Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί αυτό το πιλοτικό γιατί…

ο σχολικός τομέας είναι ένας από τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης και αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα μια προκλητική και ιδανική αρένα για την ένταξη των παιδιών, καθώς και των οικογενειών και των κοινοτήτων τους, στην επικρατούσα κοινωνία. Ωστόσο, τα παιδιά με μεταναστευτικό ή αποστερητικό υπόβαθρο συχνά αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις που δημιουργούνται από εκπαιδευτικές ανισότητες, έλλειψη κοινωνικής και συναισθηματικής ευημερίας, αδυναμία χρήσης της μητρικής/οικογενειακής γλώσσας τους, έλλειψη αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης. Οι φωνές και οι απόψεις των παιδιών σπάνια ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη, ωστόσο είναι αυτά που βιώνουν από πρώτο χέρι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των εκπαιδευτικών πολιτικών και τον αντίκτυπο που έχουν στο μέλλον και τη ζωή τους. Οι δραστηριότητες αυτής της πιλοτικής δράσης θα βοηθήσουν αυτούς και τις οικογένειές τους να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να διασφαλίσουν ότι θα ακουστούν από τους άλλους φορείς της εκπαίδευσης: εκπαιδευτικούς, τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής.

Αυτή η πιλοτική δράση θα πραγματοποιηθεί σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σχολεία με πολιτιστικά διαφοροποιημένο μαθητικό πληθυσμό ηλικίας από 3 έως 14 ετών.

Πρώτη πιλοτική δοκιμή στην


Ιταλία

Δεύτερη πιλοτική δοκιμή στην


Κύπρο

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι…

να βοηθήσουν τα παιδιά/οικογένειες/κοινότητες να βρουν τη φωνή τους και να φέρουν τις πραγματικές τους ανάγκες στην εκπαίδευση σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και σε φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες αυτού του πιλοτικού θα συνδημιουργηθούν ακολουθώντας μια πολύπλευρη προσέγγιση που βασίζεται στις θεωρίες για ολόκληρο το παιδί/σχολείο, από κάτω προς τα πάνω και τη συμμετοχική έρευνα δράσης. Αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει στην ενοποίηση της μαθησιακής διάστασης με την πολιτιστική, κοινωνική και συναισθηματική σφαίρα, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση και ενίσχυση της ένταξης.

Επιτρέποντας στα παιδιά, τις οικογένειες, τους δασκάλους και τις κοινότητες, ειδικά εκείνων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, να εκφράσουν τη φωνή τους για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην εκπαίδευση, αυξάνει την εξουσία τους και τους επιτρέπει να κάνουν ορατές τις πραγματικές τους ανάγκες στην εκπαίδευση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και πολιτικής.

Οι δραστηριότητες που συνδημιουργήθηκαν θα επικεντρωθούν στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών με και χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο στην εκπαίδευση. Θα συμβάλουν επίσης στη διάδοση των στόχων του έργου και των αποτελεσμάτων της πιλοτικής δράσης σε ένα ευρύτερο κοινό μέσω:

  • της δημιουργίας βίντεο και κινούμενων εικόνων χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία και λογισμικό όπως το i-Theatre, τα τουβλάκια Lego, το θέατρο σκιών, το PowerPoint, το Genially κ.λπ.
  • της χρήσης καλών και καθιερωμένων πρακτικών που έχουν ήδη αναπτύξει με επιτυχία τα σχολεία
  • της συλλογής γραπτών και γραφικών αφηγήσεων

Φωτογραφίες από τις αφίσες που δημιουργήθηκαν για να παρουσιάσουν τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία