Tło

Duży napływ imigrantów do wielu europejskich państw zwiększył wyzwania związane z ich integracją w krajach przyjmujących (Komisja Europejska, 2016). Według danych UNICEF-u (2016), w Europie mieszka 5,4 mln dzieci migrujących, co stanowi jedną szóstą migrantów poniżej osiemnastego roku życia na świecie.

Narracje z ostatnich pięćdziesięciu lat sugerują, że Europa stała się „kontynentem integracji” (Scholten i in. 2015: 1), ale ostatnie wstrząsy społeczno-polityczne na poziomach krajów członkowskich sugerują, że procesy inkluzji imigrantów wiążą się z poważnymi wyzwaniami i konfliktami. Dzieci ze środowisk uchodźczych lub migranckich są szczególnie podatne na takie konflikty, ponieważ ich słabszy społecznie status naraża je na znaczne nierówności, dyskryminację i napotykane bariery integracyjne.

Badania nad krajowymi politykami i rozwiązaniami skupiającymi się na integracji uczniów ze środowisk migracyjnych pokazują, że zakres polityk realizowanych w państwach członkowskich UE jest bardzo zróżnicowany (UE 2016; Eurydice 2019). Dzieci z doświadczeniem migracji nadal borykają się z barierami i nierównościami w edukacji, a także z innymi ważnymi problemami związanymi z życiem pozaszkolnym (UE 2016; OECD/UE 2015). Stanowi to kluczową przeszkodę w procesie integracji ich rodzin i grup etnicznych/językowych, a także jest przeszkodą dla ich przyszłego rozwoju.

W tym kontekście systemy edukacji stoją w obliczu wielu wyzwań związanych z rosnącą różnorodnością kulturową, językową i etniczną oraz nierównościami społeczno-ekonomicznymi w Europie. “NEW ABC” wniesie swój wkład w rozwiązanie tych problemów poprzez edukację, która jest kluczowym elementem udanej integracji we wszystkich sferach i wymiarach życia migrantów.