Tausta

Viimeaikainen maahanmuuttajien aalto moniin Euroopan jäsenvaltioihin on lisännyt haasteita erityisesti maahanmuuttajien osallistamisessa vastaanottajamaissa (Euroopan komissio, 2016). UNICEFin (2016) tietojen mukaan Euroopassa asuu 5,4 miljoonaa maahanmuuttajalasta, mikä on noin kuudesosa alle 18-vuotiaista maahanmuuttajista koko maailmassa.

Viimeisten viidenkymmenen vuoden ajalta on viitteitä siitä, että Euroopasta on tullut ”kotoutumisen maanosa” (Scholten ym. 2015: 1). Toisaalta viimeaikaiset sosiopoliittiset mullistukset kansallisella tasolla viittaavat siihen, että maahanmuuttajien osallistamiseen liittyy merkittäviä haasteita ja konflikteja (Euroopan komissio, 2016). Pakolais- tai maahanmuuttajataustaiset lapset ovat erityisen alttiita tällaisille konflikteille heikomman asemansa aiheuttaman eriarvoisuuden, syrjinnän ja kotoutumisesteiden vuoksi.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osallistamiseen keskittyviin kansallisiin politiikkoihin ja toimintatapoihin liittyvä tutkimus osoittaa, että EU:n jäsenmaissa toteutettavien poliittisten linjausten kirjo on hyvin laaja (EU 2016; Eurydice 2019). Tutkimukset osoittavat, että maahanmuuttajataustaiset lapset kohtaavat edelleen esteitä ja epätasa-arvoa koulutuksessa sekä muilla tärkeillä elämänalueilla koulun ulkopuolella (EU 2016; OECD/EU 2015). Tämä vaikeuttaa ratkaisevasti heidän perheidensä ja etnisten tai kielellisten ryhmiensä osallistamisprosessia ja on lisäksi esteenä tuleville mahdollisuuksille.

Kulttuurisen, kielellisen ja etnisen monimuotoisuuden sekä sosioekonomisen eriarvoisuuden lisääntyminen aiheuttaa lukuisia haasteita koulutusjärjestelmille. NEW ABC vahvistaa osallistamista koulutuksen kautta, koska koulutus on keskeinen tekijä maahanmuuttajien osallistamisessa elämän eri alueilla.