Pilotażowy: Mentoring kluczem do lepszej integracji

Wdrożenie tej pilotażowej praktyki jest istotne, ponieważ…

środowisko szkolne jest podstawowym integracyjnym kontekstem społecznym dla dzieci z doświadczeniem migracji. W związku z tym wierzymy, że ważne jest zaangażowanie społeczności przyjmującej w procesy integracyjne migrantów. Program mentoringu opiera się na metodologii partycypacyjnej, w której odpowiednie podmioty szkolne (nauczyciele, stowarzyszenia rodziców i przede wszystkim uczniowie) będą zaangażowane w procesy planowania (np. relacje mentoringu rówieśniczego między młodzieżą portugalską i migrantami) i działania (imprezy wspólne, szkolenia), które ułatwiają proces integracji uczniów ze środowisk migracyjnych.

Celem tego pilotażowego projektu jest…

bezpośrednie reagowanie na potrzeby młodzieży z doświadczeniem migracji bądź uchodźczej, związane z brakiem integracji w środowisku szkolnym, a jednocześnie podnoszenie świadomości podmiotów szkolnych na temat ich roli i odpowiedzialności za integrację uczniów migranckch w szkole. Celem tego programu jest stworzenie sieci wsparcia społecznego i emocjonalnego dla migrantów w środowisku szkolnym. Sieć ta ma opierać się na poszanowaniu istotnych wartości – demokracji, solidarności, wolności – gwarantujących rozwój autonomii migrantów, zaufania do instytucji edukacyjnych i dobrego samopoczucia dzieci z doświadczeniem migracji oraz wspieranie wymiany międzykulturowej.

Pierwsze testowanie w


Portugalii

Drugie testowanie w


Polsce

 

Podczas projektu zarówno młodzi ludzie z doświadczeniem migracji, jak i dzieci lokalne, a także stowarzyszenia rodziców i nauczyciele będą uczestniczyć w planowaniu działań i będą zachęcani do zastanowienia się nad swoją rolą w procesie integracji migrantów. Sesje szkoleniowe przyczynią się do rozwoju ich obywatelskiej odpowiedzialności, empatii i przestrzegania wartości wielokulturowych. Metodologia programu przewiduje, że będą oni zdobywać coraz większą autonomię, która doprowadzi do ich nieustannego uczestnictwa w projekcie oraz zapewni jego trwałość.

Ten program pilotażowy przyczyni się do realizacji niektórych lub wszystkich z następujących celów:

  • stworzenie środowiska, w którym młodzi migranci będą mile widziani i poczują się bezpiecznie wyrażając siebie;
  • angażowanie całej społeczności szkolnej w proces integracji uczniów migranckich;
  • zwiększenie świadomości w lokalnych instytucjach (np. w szkołach) na temat ich odpowiedzialności za integrację uczniów migrujących;
  • zachęcanie instytucji do kontynuowaniu tego programu w przyszłości.

Galeria multimedialna