Pilotti: Kotoutumisen tukeminen mentoroinnin avulla

Tämän pilotin toteuttaminen on tärkeää, koska…
kouluympäristö on pääasiallinen sosiaalinen ympäristö, jossa kotoutuminen tapahtuu. On siis tärkeää saada vastaanottava yhteisö mukaan maahanmuuttajien kotouttamisprosesseihin. Mentorointiohjelma perustuu osallistavaan menetelmään, jossa koulun toimijat (kuten opettajat, vanhempainyhdistykset ja erityisesti oppilaat) otetaan mukaan suunnitteluun (esim. portugalilaisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten vertaismentorointi) ja toimintaan (yhteisiin tapahtumiin tai koulutustoimintaan), jotka helpottavat maahanmuuttajaoppilaiden kotoutumista.

Tämän pilotin tavoitteena on…

vastata suoraan maahanmuuttaja ja -pakolaistaustaisten nuorten tarpeisiin, jotka johtuvat puutteellisesta kotoutumisesta kouluympäristöön. Tavoitteena on myös lisätä koulun toimijoiden tietoisuutta roolistaan ja vastuustaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kotoutumisen edistämisessä. Pilotin tavoitteena on luoda maahanmuuttajille kouluympäristöön sosiaalinen ja emotionaalinen tukiverkosto, jonka perustana ovat tärkeät arvot, kuten demokratia, solidaarisuus ja vapaus. Tämä takaa sen, että maahanmuuttajille kehittyy autonomia ja luottamus koululaitosta kohtaan. Lisäksi se tukee hyvinvointia ja kulttuurienvälistä vaihtoa.

Pilotin ensimmäinen testaus


Portugalissa

Pilotin toinen testaus


Puolassa

 

Koko pilottihankkeen aikana maahanmuuttaja- ja kantaväestönuoret sekä vanhempainyhdistykset ja opettajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja heitä kannustetaan pohtimaan rooliaan maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa. Koulutukset ja tapaamiset vahvistavat näiden toimijoiden sosiaalista ja yhteiskunnallista vastuuta, empatiakykyä ja monikulttuuristen arvojen noudattamista. Odotuksena on, että koulun toimijat saavat yhä enemmän autonomiaa pilotin aikana, mikä mahdollistaa ohjelman jatkuvuuden tulevaisuudessa.

Tämä pilotti auttaa saavuttamaan seuraavia tavoitteita:

  • Luodaan ympäristö, johon maahanmuuttajanuoret voivat tuntea olevansa tervetulleita ja jossa he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ilmaista itseään.
  • Kehitetään kouluympäristöjä ja tuodaan koko kouluyhteisö mukaan maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten oppilaiden kotouttamisprosessiin.
  • Lisätään tietoisuutta kouluilla niiden vastuusta osallistua aktiivisesti maahanmuuttajaoppilaiden kotoutumisprosessiin.
  • Edistetään koulujen autonomiaa niin, että pilotin kaltaista toimintaa voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa.

Multimediagalleria

Presentation of the pilot

Pictures of different activities during the implementation of the pilot