πιλότος: Καθοδήγηση για καλύτερη ενσωμάτωση

Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί αυτό το πιλοτικό γιατί…

το σχολικό περιβάλλον είναι ένα θεμελιώδες κοινωνικό πλαίσιο ενσωμάτωσης και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εμπλακεί η κοινότητα υποδοχής στις διαδικασίες ένταξης των μεταναστών. Το πρόγραμμα καθοδήγησης βασίζεται σε μια συμμετοχική μεθοδολογία, στην οποία οι σχετικοί φορείς του σχολείου (όπως δάσκαλοι, σύλλογοι γονέων και, κυρίως, μαθητές) θα συμμετέχουν στις διαδικασίες σχεδιασμού (π.χ. σχέσεις καθοδήγησης από συνομήλικους μεταξύ Πορτογάλων και μεταναστών νέων) και σε δραστηριότητες (συλλογικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες κατάρτισης) που διευκολύνουν τη διαδικασία ένταξης των μεταναστών μαθητών.

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι…

να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των νέων προσφύγων και μεταναστών σχετικά με την έλλειψη ένταξης στο σχολικό περιβάλλον και ταυτόχρονα, θα ευαισθητοποιήσει τους σχολικούς φορείς σχετικά με το ρόλο και την ευθύνη τους να συμβάλλουν στην ένταξη των μαθητών μεταναστών στο σχολείο. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης για αυτούς τους μετανάστες στο σχολικό περιβάλλον, που θα διέπεται από τον σεβασμό ορισμένων σχετικών αξιών – δημοκρατία, αλληλεγγύη, ελευθερία, – που εγγυάται την ανάπτυξη της αυτονομίας των μεταναστών, την εμπιστοσύνη στο σχολικό ίδρυμα και την ευημερία, και την υποστήριξη για διαπολιτισμικές ανταλλαγές.

Η πρώτη πιλοτική δοκιμή θα γίνει στην


Πορτογαλία

Η δεύτερη πιλοτική δοκιμή θα γίνει στην


Πολωνία

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πιλοτικής δράσης, νέοι μετανάστες και μη μετανάστες, καθώς και σύλλογοι γονέων και εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και θα ενθαρρύνονται να προβληματιστούν σχετικά με το ρόλο τους στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες και οι συναντήσεις ανατροφοδότσης θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής και αστικής ευθύνης αυτών των φορέων, των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης και της τήρησης των πολυπολιτισμικών αξιών.

Η μεθοδολογία αυτού του προγράμματος προβλέπει ότι αυτοί οι σχολικοί φορείς θα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αυτονομία σε όλο το πρόγραμμα, έχοντας τη δυνατότητα να διαιωνίσουν την ύπαρξή του στο μέλλον (βιωσιμότητα του προγράμματος).

Αυτό το πιλοτικό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ορισμένων ή όλων των παρακάτω στόχων:

  • Να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι νέοι μετανάστες μπορούν να είναι ευπρόσδεκτοι και να αισθάνονται ασφαλείς για να εκφραστούν.
  • Προώθηση του σχολικού περιβάλλοντος και συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών μαθητών.
  • Να ευαισθητοποιήσει τους τοπικούς φορείς (συγκεκριμένα τα σχολεία) σχετικά με την ευθύνη τους να συμβάλλουν ενεργά στη διαδικασία ένταξης των μαθητών μεταναστών.
  • Να προωθήσει την αυτονομία των ιδρυμάτων για να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα στο μέλλον.

Γκαλερί πολυμέσων