Pilotażowy: Migracje międzynarodowe i (brak)mobilności

Wdrożenie tej pilotażowej praktyki jest istotne, ponieważ…

skupienie uwagi na braku mobilności młodzieży w ośrodkach recepcyjnych pozwoli na stworzenie nowych praktyk i rozwiązań politycznych, które zapewnią wgląd w to, w jaki sposób procesy włączania i integracji są codziennie (współ)konstruowane przez młodych dorosłych migrantów i społeczności lokalne, a także instytucje, takie jak ośrodki recepcyjne. Otwiera to nowe możliwości dla repozycjonowania tożsamości młodych migrantów, oddania im głosu, zapewnienia im widoczności oraz sprawczości.

Celem tego pilotażowego projektu jest…

(współ)konstruowanie dobrych praktyk w celu przezwyciężenia warunków przeżywanej i doświadczanej (im)mobilizacji poprzez rozwijanie osobistej autonomii lub możliwości dostępu młodych migrantów do zatrudnienia, szkoły, pomocy prawnej i zdrowotnej lub integracji językowej.

Pierwsze testowanie we


Włoszech

Drugie testowanie w


Finlandii

W trakcie realizacji projektu będą współkonstruowane multimodalne narracje podróży migrantów. Dzięki temu naukowcy pracujący z interesariuszami – młodzieżą w tranzycji, interesariuszami instytucjonalnymi i wolontariuszami ze społeczności lokalnych, przeszkolą ich jako współbadaczy. Praca będzie opierała się również na współmapowaniu już istniejących codziennych praktyki społeczno-komunikacyjnych w przestrzeniach, po których porusza się młodzież w tranzycji. (nawet jeśli młodzi uczestnicy projektu zdążą się wyprowadzić z danego ośrodka recepcyjnego, dalej będziemy z nią współpracować online, poprzez SMS-y, DM itp.). Na końcowym etapie projektu skupimy się na udostępnianiu i rozpowszechnianiu wszystkich działań prowadzonych w ramach programu pilotażowego.

Projekt będzie miał wpływ na system przyjmowania migrantów zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim oraz na wszystkie zaangażowane w niego podmioty, takie jak organizacje pozarządowe, operatorzy, wolontariusze i decydenci.

Galeria multimedialna

Wideo Ahmeda