Pilotażowy: Światowe przygody Małego Księcia

Wdrożenie tej pilotażowej praktyki jest istotne, ponieważ…

umożliwi ona dzieciom migranckim rozwiązywanie codziennych problemów oraz stawienie czoła traumatycznym doświadczeniom, za pomocą tworzenia znaczących więzi z rówieśnikami i społecznością lokalną. Dzięki działaniom pilotażowym głosy dzieci imigrantów zostaną wysłuchane. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ ich poglądy, pomysły i obawy są często odrzucane lub przyćmione przez wyobrażenia i postawy dorosłych.

Celem tego pilotażowego projektu jest…

zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami wśród dzieci migrantów poprzez przekształcanie narracji o ich przeżyciach. To umożliwi im płynną integrację ze społecznością szkolną. Pilotaż skierowany jest do 2 grup wiekowych: uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W ramach projketu zostaną opracowane narzędzia szkoleniowe do zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci migrantów, które przyczynią się do ich lepszej integracji.

Pierwsze testowanie na


Cyprze

Drugie testowanie w


Wielkiej Brytanii

W pilotażu zostanie wykorzystana ksiażka „Mały Książę”, z której zaczerpnięto 12 zagadnień w formie krótkich cytatów reprezentujących filary ludzkiego doświadczenia, takie jak: więź, strata, trauma, samotność, przyjaźń, zmiana, komunikacja itp. Cytaty staną się punktem wyjścia dla “podróży” dzieci biorących udział w ćwiczeniu. Dzięki nim dzieci stworzą własne historie, które opowiedzą za pomocą rysunków, słów i gier.

Po przeanalizowaniu wszystkich 12 zagadnień dzieci będą mogły uświadomić sobie uniwersalność uczuć, idei i koncepcji, które wykraczają poza kulturę, religię lub ich obecną lokalizację.

Ten program pilotażowy przyczyni się do realizacji niektórych lub wszystkich z następujących celów:

  • wzmocnienie odporności na trudności spotykane przez dzieci z doświadczeniem migracji;
  • wspieranie personelu pracującego na rzecz integracji dzieci migranckich poprzez zaoferowanie im dostosowanego do ich potrzeb podręcznika;
  • rozwijanie lepszego zrozumienia potrzeb i problemów dzieci migranckich i zaproponowanie dla nich skutecznych rozwiązań;
  • zbudowanie nowych modeli, które umożliwią lepszą wspólpracę z cypryjskimi decydentami. Ma to na celu poprawę warunków życia, leczenia i możliwości uczenia się dzieci z doświadczeniem migracji w tym kraju.

Galeria multimedialna

Działania z uczniami

Szkolenia dla nauczycieli