Pilotti: Nuorten kääntäjien voimaannuttaminen

Tämän pilotin toteuttaminen on tärkeää, koska…

muuttoliikkeen lisääntyessä nuorilta maahanmuuttajilta pyydetään usein käännös- ja tulkkausapua erilaisissa tilanteissa sekä koulussa että sen ulkopuolella. Käännöksiä ja tulkkausta voidaan tehdä esimerkiksi perheenjäsenille, ikätovereille ja paikalliselle yhteisölle. Yksi tavanomaisimmista paikoista, jossa nuoret tekevät käännöksiä ja tulkkaavat, on koulu. Joskus käännöksiä tekevien nuorten rooli koulussa on muodollinen, mutta monissa tapauksissa nuorten rooli kääntäjinä vaihtelee tapauskohtaisesti, mikä voi olla heille sekä hyödyllistä mutta myös raskasta. Nykyiset nuorille kääntäjille järjestetyt tukiohjelmat kouluissa keskittyvät käytännön kielitaitoon, mutta niissä ei kiinnitetä juurikaan huomiota kulttuuriseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin.

Tämän pilottihankkeen tavoitteena on…

Pilotin ensimmäinen testaus


Isossa-Britanniassa

Pilotin toinen testaus


Italiassa

tehdä yhteistyötä sellaisten nuorten kanssa, jotka tekevät käännöksiä ja tulkkaavat ikätovereilleen, perheenjäsenilleen ja paikalliselle yhteisölle. Yhteistyön avulla kehitetään ja suunnitellaan resursseja, joilla voidaan parantaa nuorena kääntäjänä toimimisen kulttuurisia, sosiaalisia, emotionaalisia ja hyvinvoinnillisia elementtejä. Pilottihanke toteutetaan kulttuurisesti monimuotoisessa koulussa, jonka oppilaat ovat 11–18-vuotiaita.

Tiimi perustaa yhteistyössä kumppanikoulun kanssa Young Translator Club -kerhon, joka kouluttaa nuorista kääntäjistä nuoria tutkijoita. Nuoret voivat käyttää oppimiaan taitoja kehittääkseen, suunnitellakseen ja arvioidakseen resursseja, joilla pyritään parantamaan ymmärtämystä nuorten kääntämisestä välittävänä ja myötätuntoisena työnä. Tutkijan koulutuksessa nuoret tutustuvat perinteisiin yhteiskuntatieteellisiin tutkimusmenetelmiin, kuten haastatteluiden tekemiseen. Tämän lisäksi he oppivat myös osallistavia lähestymistapoja, kuten taiteisiin perustuvia menetelmiä (esim. animaatio, digitaalinen elokuvanteko ja valokuvaus). Heitä pyydetään myös osallistumaan arviointiin ja tutkimustiedon levittämiseen (esim. kirjoittamalla yhdessä artikkeleita tai blogikirjoituksia tutkimuskokemuksesta). Näin voidaan varmistaa, että kaikkiin pilottihankkeen vaiheisiin osallistuminen on mielekästä.

Tämä pilotti auttaa saavuttamaan seuraavia tavoitteita:

  • Ymmärryksen lisääminen nuorten kääntämisestä välittävänä ja myötätuntoisena käytäntönä.
  • Sellaisten materiaalien ja resurssien suunnitteleminen, jotka antavat tilaa pohtia kääntäjän emotionaalista sitoutumista ja hyvinvointia.
  • Resurssien kehittäminen tietoisuuden lisäämiseksi nuorten kääntämiskäytännöistä koko koulussa.
  • Resurssien luominen sekä nuorille kääntäjille että niille, jotka ovat yhteydessä heihin vuorovaikutuksen aikana, luottamuksen, arvon, kuulumisen ja hyväksymisen tunteiden kehittämistä varten.

Multimediagalleria

Kuvia Young Translator Clubin kokoontumisista

NEW ABC:n Ison-Britannian tiimin työ