πιλότος: Οι περιπέτειες του Μικρού Πρίγκιπα στον Κόσμο

Είναι σημαντικό να γίνει η πιλοτική δοκιμή γιατί…

το πιλοτικό πρόγραμμα θα επιτρέψει στα παιδιά μεταναστών να αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα και τραυματικές εμπειρίες με τρόπο που αντικαθιστά την κουλτούρα και τη γλώσσα και θα τους δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ουσιαστικές συνδέσεις με τους συνομηλίκους τους και την κοινότητα. Μέσω των πιλοτικών δραστηριοτήτων, θα ακουστούν οι φωνές των παιδιών μεταναστών, κάτι που είναι υψίστης σημασίας, καθώς οι απόψεις, οι ανησυχίες, οι ιδέες και οι φόβοι τους συχνά απορρίπτονται ή επισκιάζονται από τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των ενηλίκων.

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι…

να αυξήσει την ανθεκτικότητα των παιδιών μεταναστών, αναδιαμορφώνοντας την αφήγηση των εμπειριών τους, επιτρέποντάς τους να ενσωματωθούν ομαλά στη σχολική ζωή. Το πιλοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 2 ηλικιακές ομάδες μαθητές δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πιλοτική δράση θα αναπτύξει μια εργαλειοθήκη εκπαίδευσης που θα αντιμετωπίζει τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών μεταναστών και θα συμβάλλει στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους.

Πρώτη πιλοτική δοκιμή στην


Κύπρο

Δεύτερη πιλοτική δοκιμή στο


Ηνωμένο Βασίλειο

Από το βιβλίο «Ο Μικρός Πρίγκιπας», αντλούνται 12 έννοιες με τη μορφή σύντομων αποσπασμάτων που αντιπροσωπεύουν πυλώνες της ανθρώπινης εμπειρίας όπως σύνδεση, απώλεια, τραύμα, μοναξιά, φιλία, αλλαγή, επικοινωνία κ.λπ. Χρησιμοποιώντας τα αποσπάσματα ως αρχή του ταξιδιού τους , τα παιδιά εξερευνούν τις ιδέες, δίνουν παραδείγματα και σχηματίζουν τις δικές τους ιστορίες για να πουν, μέσα από ζωγραφιές, λέξεις και παιχνίδια.

Μόλις διερευνηθούν και οι 12 έννοιες, τα παιδιά αναπτύσσουν ανθεκτικότητα συνειδητοποιώντας την καθολικότητα αυτών των συναισθημάτων, ιδεών και εννοιών που ξεπερνούν τον πολιτισμό, τη θρησκεία ή τον χώρο.

Αυτή η πιλοτική δράση θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ορισμένων ή όλων των παρακάτω στόχων:

  • Να ενισχύσει τις δεξιότητες ανθεκτικότητας των παιδιών μεταναστών.
  • Να υποστηρίξει το προσωπικό που εργάζεται για την ένταξη των παιδιών μεταναστών προσφέροντάς τους ένα Εγχειρίδιο για την εφαρμογή της μεθοδολογίας της πιλοτικής δράσης με τις ομάδες τους.
  • Να αναπτύξουν καλύτερη κατανόηση των αναγκών των παιδιών μεταναστών και πώς να τις αντιμετωπίσουν με μια κατάλληλη και αποτελεσματική προσέγγιση.
  • Να οικοδομήσει νέα μοντέλα συνεργασίας για να επηρεάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Κύπρο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, της θεραπείας και των ευκαιριών μάθησης των παιδιών μεταναστών.

Γκαλερί πολυμέσων

δραστηριότητες με μαθητές

εκπαίδευση εκπαιδευτικών